Dmitriy Zaporozhets's photo

Dmitriy Zaporozhets

CTO at GitLab