Nick Gatzos's photo

Nick Gatzos

Programmer, Entrepreneur, Author