Nahid Shaiket's photo

Nahid Shaiket

Software Developer