My FeedDiscussionsHeadless CMS
New
Sign in
Log inSign up
Learn more about Hashnode Headless CMSHashnode Headless CMS
Collaborate seamlessly with Hashnode Headless CMS for Enterprise.
Upgrade ✨Learn more
Minh Nhật Nguyễn's photo

Hi, this is the blog I will share all my journey

1 Following
Ho Chi Minh City, Vietnam
Member Since Sep, 2023

Writes at

Javier Journey

Javier Journey

javiernguyen.hashnode.dev

Read the blog

About Me

Hi ! mình là Javier , đây sẽ là nơi mình chia sẽ những quan điểm của bản thân, kiến thức mà mình học được như lập trình , học ngoại ngữ cũng như là phát triển bản thân

Mình đang xây dựng một cộng đồng lập trình , nơi mọi người có thể gặp gỡ những người cùng chung chí hướng . Mình tin rằng dù giỏi đến đâu thì cũng không thể bằng những tập thể đoàn kết được

Join here: https://discord.gg/EM3vJesXq2

My Tech Stack

JavaScript

I am available for

Nothing to show

Recent Activity