RUDRA JOSHI's photo

RUDRA JOSHI

Retrofitting creation, momento mori