Simon Holdorf's photo

Simon Holdorf

⚡Full-Stack Engineer - Entrepreneur - Writer - Coach