Tomasz Łakomy's photo

Tomasz Łakomy

Senior Frontend Engineer at OLX Group