Vadym Zakovinko's photo

Vadym Zakovinko

Solution Architect at Django Stars