Nghiêm Tiến Tuân's photo

Nghiêm Tiến Tuân

Đem ước mơ và hoài bão để tạo ra nhiều giá trị sáng tạo cho một thế giới awesome!