Giorgos Papaefthymiou's photo

Giorgos Papaefthymiou

Dockerizing the world, one container at a time